Zorg voor leerlingen

Kinderen hebben soms extra ondersteuning nodig. Het kan dan gaan om:

  • een laag welbevinden, sociaal-emotionele problemen;
  • leerproblemen;
  • lichamelijke problemen;
  • te weinig uitdaging.

Om optimaal tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van de kinderen op De Wisselaar werken we met groepsplannen. In deze groepsplannen deelt de groepsleerkracht de kinderen per leergebied in drie groepen in. Er wordt gekeken of een kind de aangeboden lesdoelen voldoende beheerst, of een kind zich prettig voelt en of een kind zich voldoende kan ontwikkelen in de groep met betrekking tot het leergebied dat centraal staat in het groepsplan. De leerlingen worden als volgt verdeeld:

  • Verdiept arrangement (25% best scorende leerlingen) waarin het basisaanbod verdiept is. Er kunnen doelen die de leerlingen al beheersen uit het aanbod gehaald worden of er kunnen extra doelen aan het aanbod worden toegevoegd.
  • Basisarrangement (50% van de leerlingen) het basisaanbod van de leerstof.
  • Intensief arrangement (25% laagst scorende leerlingen) waarin het basisaanbod geïntensiveerd is. Waarbij bijvoorbeeld de instructie verlengd wordt, meer leertijd aangeboden wordt of doelen die nog niet beheerst hoeven te worden uit het aanbod worden gehaald.

De speciale zorg voor kinderen met specifieke behoeften

Op De Wisselaar vinden we het onze taak om de kinderen zo lang mogelijk en op een verantwoorde manier binnen de basisschool te begeleiden met de middelen die we daarvoor in huis hebben. Dit kan ook in SAMENwerking met andere externe partners plaatsvinden. In de groep zelf wordt er altijd aandacht besteed aan de zwakkere, maar ook aan de betere prestaties van leerlingen, zodat zij op hun eigen niveau uitgedaagd blijven en optimaal presteren. Lees hierover meer in ons onderwijsprofiel.